Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Hệ Thống Nâng Cấp Trang Bị

  Chế Tạo Trang Bị HKMP  
Trang Bị Xích Lân Nguyên Liệu Số Lượng
Xích Lân Lệnh 1
Đồ Phổ Xích Lân 1
Ngân Lượng 1000 Vạn
Trang Bị Minh Phượng Nguyên Liệu Số Lượng
Minh Phượng Lệnh 1
Đồ Phổ Minh Phượng 1
Trang Bị Xích Lân (Tương Ứng) 1
Ngân Lượng 2000 Vạn
Trang Bị Đằng Long Nguyên Liệu Số Lượng
Đằng Long Lệnh 1
Đồ Phổ Đằng Long 1
Trang Bị Minh Phượng (Tương Ứng) 1
Ngân Lượng 4000 Vạn
Trang Bị Tinh Sương Nguyên Liệu Tỉ Lệ % Số Lượng
Tinh Sương Lệnh 80% 1
Đồ Phổ Tinh Sương 1
Trang Bị Đằng Long (Tương Ứng) 1
Ngân Lượng 8000 Vạn
Huyền Thiết 1 > 4
Trang Bị Nguyệt Khuyết Nguyên Liệu Tỉ Lệ % Số Lượng
Nguyệt Khuyết Lệnh 80% 1
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết 1
Trang Bị Tinh Sương (Tương Ứng) 1
Tiền Đồng 500
Nguyệt Khuyết Tinh Thạch 1 > 4
Trang Bị Diệu Dương Nguyên Liệu Tỉ Lệ % Số Lượng
Diệu Dương Lệnh 80% 1
Đồ Phổ Diệu Dương 1
Trang Bị Nguyệt Khuyết (Tương Ứng) 1
Tiền Đồng 1000
Diệu Dương Thạch 1 > 4
 

 

  Đổi Trang Bị Thành Bảo Rương  
Bảo Rương Xích Lân Nguyên Liệu Số Lượng
Trang Bị Xích Lân 1
Ngũ Linh Kiểm Định Phù 1
Bảo Rương Minh Phượng Nguyên Liệu Số Lượng
Trang Bị Xích Lân 1
Ngũ Linh Kiểm Định Phù 2
Bảo Rương Đằng Long Nguyên Liệu Số Lượng
Trang Bị Xích Lân 1
Ngũ Linh Kiểm Định Phù 3
Bảo Rương Tinh Sương Nguyên Liệu Số Lượng
Trang Bị Xích Lân 1
Ngũ Linh Kiểm Định Phù 5
Bảo Rương Nguyệt Khuyết Nguyên Liệu Số Lượng
Trang Bị Xích Lân 1
Ngũ Linh Kiểm Định Phù 7
Bảo Rương Diệu Dương Nguyên Liệu Số Lượng
Trang Bị Xích Lân 1
Ngũ Linh Kiểm Định Phù 10
 

 

  Tăng Sao Phi Phong  
Phi Phong Ngạo Tuyết Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Phi Phong Ngạo Tuyết 1 1x10
Tinh Lực 500
Ngân Lượng 300 0000
Phi Phong Kình Lôi Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Phi Phong Kình Lôi 1 1x10
Tinh Lực 1000
Ngân Lượng 700 0000
Phi Phong Ngự Phong Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Phi Phong Ngự Phong 1 1x10
Tinh Lực 2000
Ngân Lượng 1500 0000
Phi Phong Phệ Quang Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Phi Phong Phệ Quang 1 1x10
Tinh Lực 3000
Ngân Lượng 2000 0000
Phi Phong Khấp Thần Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Phi Phong Khấp Thần 1 1x10
Tinh Lực 5000
Ngân Lượng 3000 0000
Phi Phong Kình Thiên Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Phi Phong Kình Thiên 1 1x10
Tinh Lực 7000
Ngân Lượng 5000 0000
Phi Phong Huyền Kim Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Phi Phong Huyền Kim 1 1x10
Tinh Lực 10 000
Ngân Lượng 7000 0000
Phi Phong Vô Cực Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Phi Phong Vô Cực 1 1x10
Tinh Lực 20 000
Ngân Lượng 15 000 0000
Phi Phong Siêu Thần Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Phi Phong Siêu Thần 1 1x10
Tinh Lực 30 000
Ngân Lượng 20 000 0000
Phi Phong Đại Thánh Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Phi Phong Đại Thánh 1 1x10
Tinh Lực 40 000
Ngân Lượng 30 000 0000
 

 

  Nâng Cấp Phi Phong  
Phi Phong Kình Lôi Nguyên Liệu Số Lượng
Phi Phong Ngạo Tuyết 1
Đá Tinh Lực 20
Tiền Đồng 1000
Phi Phong Ngự Phong Nguyên Liệu Số Lượng
Phi Phong Kình Lôi 1
Đá Tinh Lực 30
Tiền Đồng 2000
Phi Phong Phệ Quang Nguyên Liệu Số Lượng
Phi Phong Ngự Phong 1
Đá Tinh Lực 50
Tiền Đồng 3000
Phi Phong Khấp Thần Nguyên Liệu Số Lượng
Phi Phong Phệ Quang 1
Đá Tinh Lực 70
Tiền Đồng 5000
Phi Phong Kình Thiên Nguyên Liệu Số Lượng
Phi Phong Khấp Thần 1
Đá Tinh Lực 100
Tiền Đồng 7000
Phi Phong Huyền Kim Nguyên Liệu Số Lượng
Phi Phong Kình Thiên 1
Đá Tinh Lực 150
Kim Nguyên Bảo 100
Phi Phong Vô Cực Nguyên Liệu Số Lượng
Phi Phong Huyền Kim 1
Đá Tinh Lực 200
Kim Nguyên Bảo 150
Phi Phong Siêu Thần Nguyên Liệu Số Lượng
Phi Phong Vô Cực 1
Đá Tinh Lực 300
Kim Nguyên Bảo 200
Phi Phong Đại Thánh Nguyên Liệu Số Lượng
Phi Phong Siêu Thần 1
Đá Tinh Lực 500
Kim Nguyên Bảo 300
Phi Phong Truyền Thuyết Nguyên Liệu Số Lượng
Phi Phong Đại Thánh 1
Đá Tinh Lực 700
Kim Nguyên Bảo 500
 

 

  Tăng Sao Thú Cưỡi  
  Kỹ Năng + 1 Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Phiên Vũ Phiên Vũ 1 1x10
Tinh Lực 500
Ngân Lượng 300 0000
  Kỹ Năng + 1 Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Xích Long Câu Xích Long Câu 1 1x10
Tinh Lực 1000
Ngân Lượng 700 0000
  Kỹ Năng + 1 Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Sư Tử Sư Tử 1 1x10
Tinh Lực 2000
Ngân Lượng 1500 0000
  Kỹ Năng + 2 Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Bạch Hổ Bạch Hổ 1 1x10
Tinh Lực 3000
Ngân Lượng 2000 0000
  Kỹ Năng + 2 Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Dương Sa Dương Sa 1 1x10
Tinh Lực 5000
Ngân Lượng 3000 0000
  Kỹ Năng + 2 Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Ngự Phong Ngự Phong 1 1x10
Tinh Lực 7000
Ngân Lượng 5000 0000
  Kỹ Năng + 3 Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Hãn Huyết Hãn Huyết 1 1x10
Tinh Lực 10 000
Ngân Lượng 7000 0000
  Kỹ Năng + 3 Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Lạc Đà Lạc Đà 1 1x10
Tinh Lực 20000
Ngân Lượng 15 000 0000
  Kỹ Năng + 3 Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Dương Đà Dương Đà 1 1x10
Tinh Lực 30 000
Ngân Lượng 20 000 0000
  Kỹ Năng + 3 Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Hươu Đốm Hươu Đốm 1 1x10
Tinh Lực 40 000
Ngân Lượng 30 000 0000
 

 

  Nâng Cấp Thú Cưỡi  
  Kỹ Năng + 1 Nguyên Liệu Số Lượng
Xích Long Câu Phiên Vũ 1
Đá Tinh Lực 20
Tiền Đồng 1000
  Kỹ Năng + 1 Nguyên Liệu Số Lượng
Sư Tử Xích Long Câu 1
Đá Tinh Lực 30
Tiền Đồng 2000
  Kỹ Năng + 2 Nguyên Liệu Số Lượng
Bạch Hổ Sư Tử 1
Đá Tinh Lực 50
Tiền Đồng 3000
  Kỹ Năng + 2 Nguyên Liệu Số Lượng
Dương Sa Bạch Hổ 1
Đá Tinh Lực 70
Tiền Đồng 5000
  Kỹ Năng + 2 Nguyên Liệu Số Lượng
Ngự Phong Dương Sa 1
Đá Tinh Lực 100
Tiền Đồng 7000
  Kỹ Năng + 3 Nguyên Liệu Số Lượng
Hãn Huyết Ngự Phong 1
Đá Tinh Lực 150
Kim Nguyên Bảo 100
  Kỹ Năng + 3 Nguyên Liệu Số Lượng
Lạc Đà Hãn Huyết 1
Đá Nâng Cấp 200
Kim Nguyên Bảo 150
  Kỹ Năng + 3 Nguyên Liệu Số Lượng
Dương Đà Lạc Đà 1
Đá Tinh Lực 300
Kim Nguyên Bảo 200
  Kỹ Năng + 3 Nguyên Liệu Số Lượng
Hươu Đốm Dương Đà 1
Đá Tinh Lực 500
Kim Nguyên Bảo 300
  Kỹ Năng + 4 Nguyên Liệu Số Lượng
Tứ Bất Tượng Hươu Đốm 1
Đá Tinh Lực 700
Kim Nguyên Bảo 500
 

 

  Tăng Sao Mặt Nạ  
  Kỹ Năng + 1 Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Siêu Phàm Siêu Phàm 1 1x10
Tinh Lực 500
Ngân Lượng 300 0000
  Kỹ Năng + 1 Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Kinh Hồng Kinh Hồng 1 1x10
Tinh Lực 700
Ngân Lượng 500 0000
  Kỹ Năng + 1 Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Lăng Tuyệt Lăng Tuyệt 1 1x10
Tinh Lực 1000
Ngân Lượng 700 0000
  Kỹ Năng + 1 Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Kinh Thế Kinh Thế 1 1x10
Tinh Lực 1500
Ngân Lượng 1000 0000
  Kỹ Năng + 1 Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Ngự Không Ngự Không 1 1x10
Tinh Lực 2000
Ngân Lượng 1500 0000
  Kỹ Năng + 2 Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Hỗn Thiên Hỗn Thiên 1 1x10
Tinh Lực 3000
Ngân Lượng 2000 0000
  Kỹ Năng + 2 Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Sồ Phượng Sồ Phượng 1 1x10
Tinh Lực 5000
Ngân Lượng 3000 0000
  Kỹ Năng + 2 Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Tiềm Long Tiềm Long 1 1x10
Tinh Lực 7000
Ngân Lượng 5000 0000
  Kỹ Năng + 2 Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Chí Tôn Chí Tôn 1 1x10
Tinh Lực 10000
Ngân Lượng 7000 0000
  Kỹ Năng + 2 Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Vô Song Vô Song 1 1x10
Tinh Lực 15000
Ngân Lượng 10 000 0000
  Kỹ Năng + 3 Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Bá Vương Vô Song 1 1x10
Tinh Lực 20 000
Ngân Lượng 15000 0000
  Kỹ Năng + 3 Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Yêu Thần Vô Song 1 1x10
Tinh Lực 30 000
Ngân Lượng 20 000 0000
  Kỹ Năng + 3 Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Võ Thánh Vô Song 1 1x10
Tinh Lực 40 000
Ngân Lượng 30 000 0000
  Kỹ Năng + 3 Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Huyền Thoại Vô Song 1 1x10
Tinh Lực 50 000
Ngân Lượng 40 000 0000
 

 

  Nâng Cấp Mặt Nạ  
  Kỹ Năng + 1 Nguyên Liệu Số Lượng
Kinh Hồng Siêu Phàm 1
Đá Tinh Lực 10
Tiền Đồng 500
  Kỹ Năng + 1 Nguyên Liệu Số Lượng
Lăng Tuyệt Kinh Hồng 1
Đá Tinh Lực 20
Tiền Đồng 1000
  Kỹ Năng + 1 Nguyên Liệu Số Lượng
Kinh Thế Lăng Tuyệt 1
Đá Tinh Lực 30
Tiền Đồng 2000
  Kỹ Năng + 1 Nguyên Liệu Số Lượng
Ngự Không Kinh Thế 1
Đá Tinh Lực 50
Tiền Đồng 3000
  Kỹ Năng + 2 Nguyên Liệu Số Lượng
Hỗn Thiên Mặt Nạ Ngự Không 1
Đá Tinh Lực 70
Tiền Đồng 5000
  Kỹ Năng + 2 Nguyên Liệu Số Lượng
Sồ Phượng Hỗn Thiên 1
Đá Tinh Lực 100
Tiền Đồng 7000
  Kỹ Năng + 2 Nguyên Liệu Số Lượng
Tiềm Long Sồ Phượng 1
Đá Tinh Lực 150
Tiền Đồng 10000
  Kỹ Năng + 2 Nguyên Liệu Số Lượng
Chí Tôn Tiềm Long 1
Đá Tinh Lực 200
Tiền Đồng 15 000
  Kỹ Năng + 2 Nguyên Liệu Số Lượng
Vô Song Chí Tôn 1
Đá Tinh Lực 300
Tiền Đồng 20 000
  Kỹ Năng + 3 Nguyên Liệu Số Lượng
Bá Vương Vô Song 1
Đá Tinh Lực 500
Kim Nguyên Bảo 300
  Kỹ Năng + 3 Nguyên Liệu  
Yêu Thần Bá Vương 1
Đá Tinh Lực 700
Kim Nguyên Bảo 500
  Kỹ Năng + 3 Nguyên Liệu  
Võ Thánh Yêu Thần 1
Đá Tinh Lực 1000
Kim Nguyên Bảo 700
  Kỹ Năng + 3 Nguyên Liệu  
Huyền Thoại Võ Thánh 1
Đá Tinh Lực 1500
Kim Nguyên Bảo 1000
  Kỹ Năng + 3 Nguyên Liệu  
Truyền Thuyết Huyền Thoại 1
Đá Tinh Lực 2000
Kim Nguyên Bảo 1500
 

 

  Tăng Sao Long Chiến Vu Dã - Kiếm Diệu  
Long Chiến Vu Dã Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Cấp 1 Long Chiến Vu Dã 1 1x10
Tinh Lực 500
Ngân Lượng 300 0000
Long Chiến Vu Dã Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Cấp 2 Long Chiến Vu Dã 1 1x10
Tinh Lực 1000
Ngân Lượng 700 0000
Long Chiến Vu Dã Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Cấp 3 Long Chiến Vu Dã 1 1x10
Tinh Lực 2000
Ngân Lượng 1500 0000
Long Chiến Vu Dã Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Cấp 4 Long Chiến Vu Dã 1 1x10
Tinh Lực 3000
Ngân Lượng 2000 0000
Long Chiến Vu Dã Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Cấp 5 Long Chiến Vu Dã 1 1x10
Tinh Lực 5000
Ngân Lượng 3000 0000
Long Chiến Vu Dã Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Cấp 6 Long Chiến Vu Dã 1 1x10
Tinh Lực 7000
Ngân Lượng 5000 0000
Long Chiến Vu Dã Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Cấp 7 Long Chiến Vu Dã 1 1x10
Tinh Lực 10 000
Ngân Lượng 7000 0000
Long Chiến Vu Dã Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Cấp 8 Long Chiến Vu Dã 1 1x10
Tinh Lực 20 000
Ngân Lượng 15 000 0000
Long Chiến Vu Dã Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Cấp 9 Long Chiến Vu Dã 1 1x10
Tinh Lực 30 000
Ngân Lượng 20 000 0000
Long Chiến Vu Dã Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Cấp 10 Long Chiến Vu Dã 1 1x10
Tinh Lực 40 000
Ngân Lượng 30 000 0000
 

 

  Tăng Sao Ngũ Hành Ấn  
Ngũ Hành Ấn Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Cấp 1 Ngũ Hành Ấn 1 1x10
Tinh Lực 500
Ngân Lượng 300 0000
Ngũ Hành Ấn Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Cấp 2 Ngũ Hành Ấn 1 1x10
Tinh Lực 1000
Ngân Lượng 700 0000
Ngũ Hành Ấn Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Cấp 3 Ngũ Hành Ấn 1 1x10
Tinh Lực 2000
Ngân Lượng 1500 0000
Ngũ Hành Ấn Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Cấp 4 Ngũ Hành Ấn 1 1x10
Tinh Lực 3000
Ngân Lượng 2000 0000
Ngũ Hành Ấn Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Cấp 5 Ngũ Hành Ấn 1 1x10
Tinh Lực 5000
Ngân Lượng 3000 0000
Ngũ Hành Ấn Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Cấp 6 Ngũ Hành Ấn 1 1x10
Tinh Lực 7000
Ngân Lượng 5000 0000
Ngũ Hành Ấn Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Cấp 7 Ngũ Hành Ấn 1 1x10
Tinh Lực 10 000
Ngân Lượng 7000 0000
Ngũ Hành Ấn Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Cấp 8 Ngũ Hành Ấn 1 1x10
Tinh Lực 20 000
Ngân Lượng 15 000 0000
Ngũ Hành Ấn Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Cấp 9 Ngũ Hành Ấn 1 1x10
Tinh Lực 30 000
Ngân Lượng 20 000 0000
Ngũ Hành Ấn Nguyên Liệu Số Lượng Số Sao
Cấp 10 Ngũ Hành Ấn 1 1x10
Tinh Lực 40 000
Ngân Lượng 30 000 0000
 

 

  Nâng Cấp Long Chiến Vu Dã  
Long Chiến Vu Dã Nguyên Liệu Cấp Số Lượng
Cấp 2 Long Chiến Vu Dã 1 1
Đá Tinh Lực 10
Tiền Đồng 500
Long Chiến Vu Dã Nguyên Liệu Cấp Số Lượng
Cấp 3 Long Chiến Vu Dã 2 1
Đá Tinh Lực 20
Tiền Đồng 1000
Long Chiến Vu Dã Nguyên Liệu Cấp Số Lượng
Cấp 4 Long Chiến Vu Dã 3 1
Đá Tinh Lực 30
Tiền Đồng 2000
Long Chiến Vu Dã Nguyên Liệu Cấp Số Lượng
Cấp 5 Long Chiến Vu Dã 4 1
Đá Tinh Lực 50
Tiền Đồng 3000
Long Chiến Vu Dã Nguyên Liệu Cấp Số Lượng
Cấp 6 Long Chiến Vu Dã 5 1
Đá Tinh Lực 70
Tiền Đồng 5000
Long Chiến Vu Dã Nguyên Liệu Cấp Số Lượng
Cấp 7 Long Chiến Vu Dã 6 1
Đá Tinh Lực 100
Tiền Đồng 7000
Long Chiến Vu Dã Nguyên Liệu Cấp Số Lượng
Cấp 8 Long Chiến Vu Dã 7 1
Đá Tinh Lực 150
Tiền Đồng 10 000
Long Chiến Vu Dã Nguyên Liệu Cấp Số Lượng
Cấp 9 Long Chiến Vu Dã 8 1
Đá Tinh Lực 200
Tiền Đồng 15 000
Long Chiến Vu Dã Nguyên Liệu Cấp Số Lượng
Cấp 10 Long Chiến Vu Dã 9 1
Đá Tinh Lực 300
Tiền Đồng 20 000
Long Chiến Vu Dã Nguyên Liệu Cấp Số Lượng
  Kỹ Năng + 1 Long Chiến Vu Dã 10 1
Hạ Đá Tinh Lực 500
Kim Nguyên Bảo 300
Long Chiến Vu Dã Nguyên Liệu Cấp Số Lượng
  Kỹ Năng + 2 Long Chiến Vu Dã Hạ 1
Trung Đá Tinh Lực 700
Kim Nguyên Bảo 500
Long Chiến Vu Dã Nguyên Liệu Cấp Số Lượng
  Kỹ Năng + 3 Long Chiến Vu Dã Trung 1
Thượng Đá Tinh Lực 1000
Kim Nguyên Bảo 700
 

 

  Nâng Cấp Ngũ Hành Ấn  
Ngũ Hành Ấn Nguyên Liệu Cấp Số Lượng
Cấp 2 Ngũ Hành Ấn 1 1
Đá Tinh Lực 10
Tiền Đồng 500
Ngũ Hành Ấn Nguyên Liệu Cấp Số Lượng
Cấp 3 Ngũ Hành Ấn 2 1
Đá Tinh Lực 20
Tiền Đồng 1000
Ngũ Hành Ấn Nguyên Liệu Cấp Số Lượng
Cấp 4 Ngũ Hành Ấn 3 1
Đá Tinh Lực 30
Tiền Đồng 2000
Ngũ Hành Ấn Nguyên Liệu Cấp Số Lượng
Cấp 5 Ngũ Hành Ấn 4 1
Đá Tinh Lực 50
Tiền Đồng 3000
Ngũ Hành Ấn Nguyên Liệu Cấp Số Lượng
Cấp 6 Ngũ Hành Ấn 5 1
Đá Tinh Lực 70
Tiền Đồng 5000
Ngũ Hành Ấn Nguyên Liệu Cấp Số Lượng
Cấp 7 Ngũ Hành Ấn 6 1
Đá Tinh Lực 100
Tiền Đồng 7000
Ngũ Hành Ấn Nguyên Liệu Cấp Số Lượng
Cấp 8 Ngũ Hành Ấn 7 1
Đá Tinh Lực 150
Tiền Đồng 10 000
Ngũ Hành Ấn Nguyên Liệu Cấp Số Lượng
Cấp 9 Ngũ Hành Ấn 8 1
Đá Tinh Lực 200
Tiền Đồng 15 000
Ngũ Hành Ấn Nguyên Liệu Cấp Số Lượng
Cấp 10 Ngũ Hành Ấn 9 1
Đá Tinh Lực 300
Tiền Đồng 20 000
Tân Nhậm Ấn Giám Nguyên Liệu Cấp Số Lượng
  Kỹ Năng + 1 Ngũ Hành Ấn 10 1
Hạ Đá Tinh Lực 500
Kim Nguyên Bảo 300
Tân Nhậm Ấn Giám Nguyên Liệu Cấp Số Lượng
  Kỹ Năng + 2 Tân Nhậm Ấn Giám Hạ 1
Trung Đá Tinh Lực 700
Kim Nguyên Bảo 500
Tân Nhậm Ấn Giám Nguyên Liệu Cấp Số Lượng
  Kỹ Năng + 3 Tân Nhậm Ấn Giám Trung 1
Thượng Đá Tinh Lực 1000
Kim Nguyên Bảo 700
 

 

  Nâng Cấp Càn Khôn  
[Tinh Xảo] Càn Khôn Giới Chỉ Nguyên Liệu Cấp Số Lượng
  Kỹ Năng + 1 [Tinh Xảo] Càn Khôn Giới Chỉ 1 1
Cấp 2 Đá Tinh Lực 30
Tiền Đồng 2000
[Tinh Xảo] Càn Khôn Giới Chỉ Nguyên Liệu Cấp Số Lượng
  Kỹ Năng + 1 [Tinh Xảo] Càn Khôn Giới Chỉ 2 1
Cấp 3 Đá Tinh Lực 50
Tiền Đồng 3000
[Tinh Xảo] Càn Khôn Giới Chỉ Nguyên Liệu Cấp Số Lượng
  Kỹ Năng + 2 [Tinh Xảo] Càn Khôn Giới Chỉ 3 1
Cấp 4 Đá Tinh Lực 70
Tiền Đồng 5000
[Tinh Xảo] Càn Khôn Giới Chỉ Nguyên Liệu Cấp Số Lượng
  Kỹ Năng + 2 [Tinh Xảo] Càn Khôn Giới Chỉ 4 1
Cấp 5 Đá Tinh Lực 100
Tiền Đồng 7000
[Tinh Xảo] Càn Khôn Giới Chỉ Nguyên Liệu Cấp Số Lượng
  Kỹ Năng + 2 [Tinh Xảo] Càn Khôn Giới Chỉ 5 1
Cấp 6 Đá Tinh Lực 150
Kim Nguyên Bảo 100
[Tinh Xảo] Càn Khôn Giới Chỉ Nguyên Liệu Cấp Số Lượng
  Kỹ Năng +3 [Tinh Xảo] Càn Khôn Giới Chỉ 6 1
Cấp 7 Đá Tinh Lực 200
Kim Nguyên Bảo 150
[Tinh Xảo] Càn Khôn Giới Chỉ Nguyên Liệu Cấp Số Lượng
  Kỹ Năng +3 [Tinh Xảo] Càn Khôn Giới Chỉ 7 1
Cấp 8 Đá Tinh Lực 300
Kim Nguyên Bảo 200
[Tinh Xảo] Càn Khôn Giới Chỉ Nguyên Liệu Cấp Số Lượng
  Kỹ Năng +3 [Tinh Xảo] Càn Khôn Giới Chỉ 8 1
Cấp 9 Đá Tinh Lực 500
Kim Nguyên Bảo 300
[Tinh Xảo] Càn Khôn Giới Chỉ Nguyên Liệu Cấp Số Lượng
  Kỹ Năng + 3 [Tinh Xảo] Càn Khôn Giới Chỉ 9 1  
Cấp 10 Đá Tinh Lực 700  
Kim Nguyên Bảo 500  
[Tinh Xảo] Càn Khôn Giới Chỉ Nguyên Liệu Cấp Số Lượng  
  Kỹ Năng + 4 [Tinh Xảo] Càn Khôn Giới Chỉ 10 1  
Truyền Thuyết Đá Tinh Lực 1000  
Kim Nguyên Bảo 700  
   

 

 

Trò Chơi Kiếm Hiệp Truyền Kỳ Heart Doldly.
Địa Chỉ: 1 Quốc Tử Giám, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội.
Lưu ý: Kiếm Hiệp Truyền Kỳ không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster