Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Hoạt Động Thu Được Nhiều EXP Và Phần Thưởng Vô Cùng Hấp Dẫn...

  • Trang chủ
  • > Hoạt Động Thu Được Nhiều EXP Và Phần Thưởng Vô Cùng Hấp Dẫn...

 

  Ngịch Thủy Tầm Ngư  
Cách Thu Thập Mồi Câu Từ Tính Năng
Tính Năng Điều Kiện Mồi Câu
Tống Kim Đạt 2000 Điểm Trở Lên Trong Trận Tống Kim 20
Vượt Ải Vượt Qua Ải 17 10
Vượt Qua Ải 28 20
Phong Lăng Độ Tiêu Diệt Thủy Tặc Đầu Lĩnh 10
Tiêu Diệt Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh 20
Viêm Đế Qua Mỗi Ải 25
Vượt Qua Ải 10 50
Boss Hoàng Kim Tiêu Diệt 1 Boss Hoàng Kim 100
Boss Sát Thủ Hoàn Thành 1 Nhiệm Vụ Sát Thủ 5
Cách Thu Thập Các Loại Cá Quý Hiếm
Vật Phẩm Cách Thu Thập Phần Thưởng Sử Dụng
Cá Ngát Câu Cá Tại Npc Ngư Phu Tại Bến Tàu
Ba Lăng Huyện Tọa Độ: 222/198
10 000 000 Kinh Nghiệm
Cá Hồng Lý 20 000 000 Kinh Nghiệm
Cẩm Vân Ngư 40 000 000 Kinh Nghiệm
Canh Bát Bửu Ghép Nguyên Liệu Từ Ngư Phu  80 000 000 Kinh Nghiệm
Trường Bạch Sâm Mua Tại Hiệu Thuốc Thành Thị Giá: 50 Vạn
Lưu Ý Mỗi Loại Sử Dụng Tối Đa: 50 Cái/Ngày/Nhân Vật
Công Thức Ghép Nguyên Liệu Nấu Canh Bát Bửu
Vật Phẩm Nguyên Liệu Ghép Thành Phẩm
Cá Ngát Trường Bạch Sâm Canh Bát Bửu
Cá Hồng Lý
Cẩm Vân Ngư
Phần Thưởng Đạt Mốc Sử Dụng Các Loại Cá
Vật Phẩm Phần Thưởng Số Lượng
Cá Ngát Tinh Lực 200
Sách Tu Luyện 180 100
Tu Vi Đơn 50
Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Xích Lân
Vật Phẩm Phần Thưởng Số Lượng
Cá Hồng Lý Tinh Lực 300
Sách Tu Luyện 180 200
Tu Vi Đơn 100
Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Xích Lân
Vật Phẩm Phần Thưởng Số Lượng
Cẩm Vân Ngư Tinh Lực 500
Sách Tu Luyện 180 300
Tu Vi Đơn 200
Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Xích Lân
Vật Phẩm Phần Thưởng Số Lượng
Canh Bát Bửu Tinh Lực 1000
Sách Tu Luyện 180 500
Tu Vi Đơn 300
Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Xích Lân - Minh Phượng
Hình Thức Nộp Cá
Vật Phẩm Điểm Tích Lũy Nhận Được Mỗi Ngày Nhận Tối Đa
Cá Ngát 10 1000 Điểm Tích Lũy
Cá Hồng Lý 20
Cẩm Vân Ngư 40
Nhận Thưởng Mốc Điểm Tích Lũy
Điểm Tích Lũy Số Lượng Xu
200 20
300 30
500 50
700 70
1000 100
Mỗi Ngày Nhận Thưởng 1 Lần/Nhân Vật
 

 

  Sự Kiện Đua Tốp Tống Kim  
Thời Gian Diễn Ra 21h Mỗi Ngày Tốp Phần Thưởng
Thứ 3 Đến Thứ 5 1 1000 Tiền Đồng
2 700 Tiền Đồng
3 500 Tiền Đồng
4 > 10 300 Tiền Đồng
Thời Gian Diễn Ra Tốp Phần Thưởng
Thứ 7 1 2000 Tiền Đồng
2 1500 Tiền Đồng
3 1000 Tiền Đồng
4 > 10 700 Tiền Đồng
Thời Gian Diễn Ra Tốp Phần Thưởng
Chủ Nhật 1 3000 Tiền Đồng
2 2000 Tiền Đồng
3 1500 Tiền Đồng
4 > 10 1000 Tiền Đồng
Điểm Tích Lũy Mỗi Trận
Điểm Tích Lũy Vật Phẩm Số Lượng
1000 Tinh Lực 30
Sách Tu Luyện 180 20
Tu Vi Đơn 10
Ngân Phiếu 5
Điểm Tích Lũy Vật Phẩm Số Lượng
3000 Tinh Lực 50
Sách Tu Luyện 180 30
Tu Vi Đơn 20
Ngân Phiếu 10
Điểm Tích Lũy Vật Phẩm Số Lượng
6000 Tinh Lực 70
Sách Tu Luyện 180 50
Tu Vi Đơn 30
Ngân Phiếu 20
Điểm Tích Lũy Vật Phẩm Số Lượng
10 000 Tinh Lực 100
Sách Tu Luyện 180 70
Tu Vi Đơn 50
Tiền Đồng 30
Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Xích Lân
Điểm Tích Lũy Vật Phẩm Số Lượng
20 000 Tinh Lực 150
Sách Tu Luyện 180 100
Tu Vi Đơn 70
Tiền Đồng 50
Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Xích Lân
Điểm Tích Lũy Vật Phẩm Số Lượng
50 000 Tinh Lực 300
Sách Tu Luyện 180 200
Tu Vi Đơn 150
Tiền Đồng 100
Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Xích Lân
Kết Thúc Trận
Bên Thắng 5000 000 000 Kinh Nghiệm
Bên Hòa 4000 000 000 Kinh Nghiệm
Bên Thua 3000 000 000 Kinh Nghiệm
Thiên Tử Quốc Chiến
Bên Thắng Bên Thua
Phần Thưởng Số Lượng Phần Thưởng Số Lượng
Kim Nguyên Bảo 200 Kim Nguyên Bảo 100
Tinh Lực 10 000 Tinh Lực 5000
Đồ Phổ Đằng Long 2 Đồ Phổ Minh Phượng 2
10 000 000 000 Kinh Nghiệm 5000 000 000 Kinh Nghiệm
 

 

  Hoạt Động Vượt Ải  
Tham Gia Báo Danh 10 Phút Đầu Tiên/Mỗi Giờ
Số Ải Phần Thưởng Qua Ải Kết Thúc Quái Sau Mỗi Ải
1 500 000 000
10 Điểm Tinh Lực
1000 000 000 Kinh Nghiệm
2 5 Ngân Phiếu
3 Phần Thưởng Kết Thúc Ải
4 Vật Phẩm Số Lượng
5 Tinh Lực 100
6 Sách Tu Luyện 180 70
7 Tu Vi Đơn 50
8 Tiền Đồng 30
9 3000 000 000 Kinh Nghiệm
10 Xác Xuất: Đồ Phổ Xích Lân
11 Mật Phòng Cửa Ải (Boss Cuối) PK
12 Vật Phẩm Số Lượng
13 Tinh Lực 150
14 Sách Tu Luyện 180 100
15 Tu Vi Đơn 70
16 Tiền Đồng 50
17 5000 000 000 Kinh Nghiệm
18 Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Xích Lân - Minh Phượng
19  
20  
21    
22    
23    
24    
25  
26  
27
28
Mỗi Ngày Tham Gia 3 Lần/Ngày/Nhân Vật
 

 

  Phong Lăng Độ  
Tham Gia Báo Danh 10 Phút Đầu Tiên/Mỗi Giờ
Giờ Thủy Tặc Đầu Lĩnh Hoàn Thành Phong Lăng Độ
0h:00 2000 000 000 Kinh Nghiệm
100 Tinh Lực
70 Sách Tu Luyện
50 Tu Vi Đơn
30 Ngân Phiếu
1000 000 000 Kinh Nghiệm
70 Tinh Lực
50 Sách Tu Luyện 180
30 Tu Vi Đơn
10 Ngân Phiếu
1h:00
2h:00
3h:00
4h:00
5h:00
6h:00
7h:00
8h:00
9h:00
11h:00
13h:00
15h:00
17h:00
19h:00
21h:00
23h:00
Giờ Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh Tiêu Diệt 168 Thủy Tặc
10h:00 4000 000 0000 Kinh Nghiệm
150 Tinh Lực
100 Sách Tu Luyện 180
70 Tu Vi Đơn
50 Tiền Đồng
3000 000 000 Kinh Nghiệm
100 Tinh Lực
70 Sách Tu Luyện 180
50 Tu Vi Đơn
30 Tiền Đồng
12h:00
14h:00
16h:00
18h:00
20h:00
22h:00
Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Xích Lân
 

 

  Kiếm Gia Mê Cung  
Thưởng Qua Ải Phần Thưởng Số Lượng
Tinh Lực 50
Sách Tu Luyện 180 30
Tu Vi Đơn 20
Ngân Phiếu 10
500 000 000 Kinh Nghiệm
5 Tiền Đồng (Nhận Tối Đa 2 Lần)
Tiêu Diệt Boss Cuối
Long Cửu Thiên
Phần Thưởng Kết Thúc Ải
Phần Thưởng Số Lượng
Tinh Lực 150
Sách Tu Luyện 180 100
Tu Vi Đơn 70
Tiền Đồng 50
5000 000 000 Kinh Nghiệm
Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Xích Lân
Mỗi Ngày Tham Gia Tối Đa 2 Lần/Nhân Vật
 

 

  Hoạt Động Bảo Tàng Viêm Đế  
Giờ Boss Cuối
Lưỡng Mi Nhi
Phần Thưởng Số Lượng
8h:25 Tinh Lực 100
10h:25 Sách Tu Luyện 180 70
14h:25 Tu Vi Đơn 50
16h:25 Tiền Đồng 30
18h:25 5000 000 000 Kinh Nghiệm
20h:25 Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Xích Lân - Minh Phượng
22h:25
Tổ Đội Qua Mỗi Ải Kinh Nghiệm 500 000 000
Ngân Phiếu 5
Tiêu Diệt Boss Sau Mỗi Ải Kinh Nghiệm 700 000 000
Tiêu Diệt 3 Boss Trong Mỗi Ải 10 1000 000 000
Giết 1 Mạng Người Trong Ải 10 300 000 000
Tích Lũy Điểm PK Viêm Đế Điểm Tích Lũy Kim Nguyên Bảo
20 1
Mỗi Ngày Tham Gia Tối Đa 6 Lần/Nhân Vật
 

 

  Loạn Chiến Cửu Châu Cốc  
Giờ Phần Thưởng Dũng Sĩ Cuối Cùng Số Lượng
8h:00 - 10h:00 Tinh Lực 100
Sách Tu Luyện 180 70
14h:00 - 16h:00 Tu Vi Đơn 50
Tiền Đồng 30
20h:00 - 22h:00 5000 000 000 Kinh Nghiệm
Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Xích Lân
Tốp 1
Nhận Thưởng Lúc
23h:00
Phần Thưởng Số Lượng
Tinh Lực 500
Sách Tu Luyện 180 300
Tu Vi Đơn 200
Tiền Đồng 100
20 000 000 000 Kinh Nghiệm
Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Xích Lân - Minh Phượng
 

 

  Nhiệm Vụ Thông Thương  
Giờ Thần Bí Thương Nhân
Tại 7 Thành Thị
Tiếp Nhận Nhiệm Vụ
Hoàn Thành Nhiệm Vụ
18h:00 - 23h:59 Tiêu Hao 1 Toàn Năng Lệnh
400 Vạn
Tùy Theo Cấp Độ Trùng Sẽ Gia Tăng Phần Thưởng
Toàn Năng Lệnh Mua Tại Shop Kỳ Trân Các Hoặc Shop Tiền Vạn
Bản Đồ Nhiệm Vụ Loại Quái Tiêu Diệt
Khỏa Lang Động Lang Bổng - Ảnh Côn - Hắc Cân
Phong Lăng Độ Thần Tí - Lãnh Thương
Mạc Cao Quật


           Phong Lăng Độ
Sa Đạo - Tẩu Thạch - Phi Sa - Mạc Tặc
Dược Vương Động Xuyên Sơn - Đao Khách - Kế Chùy
Tiến Cúc Động Đoạt Mệnh Liêm - Đao Khách - Báo Đốm
Cán Viên Động Voi Hoàng Hà - Đại Tượng - Nhãn Kính Xà
Tuyết Báo Động Thích Khách - Song Phủ - Quái Nhân
Mỗi Ngày Nhận Tối Đa 5 Lần/Nhân Vật
 

 

  Nhiệm Vụ Boss Sát Thủ  
Nhiếp Thí Trần
Tại 7 Thành Thị
Tiếp Nhận Nhiệm Vụ
Phần Thưởng Số Lượng
Tinh Lực 20
Sách Tu Luyện 180 15
Tu Vi Đơn 10
Ngân Phiếu 5
1000 000 000 Kinh Nghiệm
Mỗi Ngày Hoàn Thành 8 Lần/Nhân Vật
Tiêu Diệt Boss Sát Thủ Phần Thưởng Số Lượng
Tích Lũy 100 Lần Tinh Lực 1500
Sách Tu Luyện 180 1000
Tu Vi Đơn 700
Tiền Đồng 500
10 000 000 000 Kinh Nghiệm
Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Xích Lân - Minh Phượng - Đằng Long
 

 

  Nhiệm Vụ Tín Sứ  
Npc Dịch Quan Hình Thức Phần Thưởng
Biện Kinh - Dương Châu Phong Kỳ Vật Phẩm Số Lượng
Tinh Lực 30
Sách Tu Luyện 180 20
Tu Vi Đơn 10
Phượng Tường - Lâm An Sơn Thần Miếu Ngân Phiếu 5
1000 000 000 Kinh Nghiệm
Thành Đô - Tương Dương
Đại Lý
Thiên Bảo Khố Hoàn Thành 2 Lần Đầu (Miễn Phí)
Phần Thưởng Số Lượng
Tinh Lực 70
Sách Tu Luyện 180 50
Tu Vi Đơn 30
Ngân Phiếu 10
2000 000 000 Kinh Nghiệm
Hoàn Thành Lần 3 (Tiêu Hao Thiên Bảo Khố)
Phần Thưởng Số Lượng
Tinh Lực 100
Sách Tu Luyện 180 70
Tu Vi Đơn 50
Ngân Phiếu 20
4000 000 000 Kinh Nghiệm
Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Xích Lân
Mỗi Ngày Hoàn Thành Tối Đa 3 Lần/Nhân Vật
 

 

  Vận Tiêu Phượng Tường  
Npc Tổng Tiêu Đầu Phí Đặt Cược Npc Diêm Thương Thanh Thành
Bến Tàu Phượng Tường
Tiếp Nhận Nhiệm Vụ
100 Vạn Bến Tàu Phượng Tường
Hoàn Thành Nhiệm Vụ
Phần Thưởng Cướp Tiêu Phần Thưởng Hoàn Thành Số Lượng
100 Vạn Tinh Lực 50
Sách Tu Luyện 180 30
Tu Vi Đơn 20
Ngân Lượng 150 0000
4000 000 000 Kinh Nghiệm
Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Xích Lân
Mỗi Ngày Hoàn Thành 3 Lần/Nhân Vật
Thất Thành Đại Chiến Diễn Ra Thứ 6 Hàng Tuần
Thành Thị Chiếm Lĩnh Thưởng KNB Thưởng Vật Phẩm  
Lâm An - Biện Kinh 100 10 000 Tinh Lực + 2 Đồ Phổ Đằng Long
Tương Dương 50 5000 Tinh Lực 1 Đồ Phổ Đằng Long
Phượng Tường
Thành Đô 25 3000 Tinh Lực + 2 Đồ Phổ Minh Phượng
Đại Lý
Dương Châu
Thưởng Cuối Tuần
 

 

  Nhiệm Vụ Võ Lâm Minh Chủ  
Npc Võ Lâm Minh Chủ Nhiệm Vụ Thưởng Exp
Tương Dương  - Tọa Độ: 196/201
Biện Kinh - Tọa Độ: 208/197
Tiếp Nhận Nhiệm Vụ
Nhiệm Vụ Đối Thoại 1500 000 000
Nhiệm Vụ Đánh Quái 1500 000 000
Nhiệm Vụ Thu Thập 1000 000 000
Thưởng Vật Phẩm Số Lượng
Tinh Lực 20
Sách Tu Luyện 180 15
Tu Vi Đơn 10
Ngân Phiếu 5
Phúc Lợi Võ Lâm Minh Chủ Phần Thưởng Số Lượng
Nhiệm Vụ:
Tiêu Diệt Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh
Tinh Lực 100
Sách Tu Luyện 180 70
Tu Vi Đơn 50
Tiền Đồng 30
3000 000 000 Kinh Nghiệm
Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Xích Lân
Mỗi Ngày Hoàn Thành Tối Đa 3 Lần/Nhân Vật
 

 

  Hái Quả Huy Hoàng - Hạt Hoàng Kim  
Mạc Cao Quật


           Phong Lăng Độ
Hoạt Động Lúc 12h:00 - 12h:30
Tham Gia Hái Quả
10 Phút 1 Lần
Phần Thưởng Sử Dụng Quả Huy Hoàng
50 000 000 Kinh Nghiệm
Hái Quả Hoàng Kim - Chiến Long Động
Phần Thưởng Sử Dụng Quả Hoàng Kim Phần Thưởng Hái Quả Hoàng Kim
500 000 000 Kinh Nghiệm 150 Tinh Lực
100 Sách Tu Luyện 180
70 Tu Vi Đơn
50 Tiền Đồng
Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Xích Lân
 

 

  Nhiệm Vụ Dã Tẩu  
Hình Thức Nhiệm Vụ
Ngẫu Nhiên Đánh Quái 90 500 Kinh Nghiệm Ngẫu Nhiên 50 000 000
1000 100 000 000
1500 150 000 000
2000 200 000 000
2500 250 000 000
3000 300 000 000
Phần Thưởng Hoàn Thành 20 Nhiệm Vụ Số Lượng
Kinh Nghiệm 3000 000 000
Tinh Lực 100
Sách Tu Luyện 180 70
Tu Vi Đơn 50
Tiền Đồng 30
 
Phần Thưởng Đạt Mốc Số Lần Nhiệm Vụ Phần Thưởng Xu
10 10
20 20
50 50
100 100
200 200
500 500
1000 1000
2000 2000
5000 5000
Mỗi Ngày Hoàn Thành Tối Đa 20 Lần/Nhân Vật
 

 

  Hoat Động Boss Hoàng Kim  
Boss Thành Thị Diễn Ra:
12h:00 - 14h:00 - 16h:00 - 18h:00 
Phần Thưởng
3 Tỷ Kinh Nghiệm - Đứng Gần: 1 Tỷ Kinh Ngiệm
Sách Tu Luyện 180 100
Tu Vi Đơn 70
Tiền Đồng 50
Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Xích Lân - Minh Phượng
Kiếm Tiên Lý Bạch
Xuất Hiện Lúc: 12h:00  - 12h:30
Tại Bản Đồ: Chiến Long Động
Phần Thưởng
Vật Phẩm Số Lượng
Sách Tu Luyện 180 1000
Tu Vi Đơn 700
Tiền Đồng 500
Tổ Đội: 20 Tỷ - Cá Nhân: 10 Tỷ - Đứn Gần: 5 Tỷ
Kiếm Tiên Lý Bạch
Xuất Hiện Lúc: 20h:00  - 20h:30
Tại Bản Đồ: Long Môn Trấn
Xác Xuất Ra:
Đồ Phổ Xích Lân - Minh Phượng - Đằng Long
Càn Khôn Giới Chỉ
Phần Thưởng Mở Bảo Rương Lý Bạch
Khi Boss Kiếm Tiên Lý Bạch Bị Khuất Phục Sẽ Xuất Hiện 50 Bảo Rương Lý Bạch
Trải Khắp Bản Đồ Mở Ra Nhận Được Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
Bảo Rương Lý Bạch Vật Phẩm Số Lượng
20 000 000 000 Kinh Nghiệm
Xác Xuất Ra: Đồ Phổ Minh Phượng - Đằng Long - Tinh Sương
Sách Kỹ Năng 150 (Cấp 26) Càn Khôn Giới Chỉ Kim Nguyên Bảo
Mỗi Ngày Chỉ Mở Tối Đa 5 Lần/Nhân Vật
 

Trò Chơi Kiếm Hiệp Truyền Kỳ Heart Doldly.
Địa Chỉ: 1 Quốc Tử Giám, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội.
Lưu ý: Kiếm Hiệp Truyền Kỳ không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster